fi en

Mina politiska koordinater?

Jag tror att Åbo är det bästa staden att bo i. För att det är så också i fortsättningen, måste man främja de rätta saker:

- Utan en fungerande och ändamålsenlig utbildningsväg och internationella kontakter, har vår stad och dess näringsliv inte någon bra framtid.
- En livlig idrottskultur skapar välfärd och för med sig en positiv bild av staden.
- Vi har redan en stark innovationssektor, som vi måste hålla i gång och främja, t.ex. genom digitaliseringen.
- Åbo bör vara en lockande stad för oss vanliga människor. För den skull är familjernas välfärd en nyckelfråga. Några saker som påverkar just familjernas välfärd, har redan nämnts. Därtill ska man tillägga stadsplaneringen, trafikdagvård och natur.

 

Större

Sport och idrott

En livlig idrottskultur skapar välfärd och för med sig en positiv bild av staden.

Som konkreta idéer vill jag nämna i synnerhet:

Barns, ungdomars och specialgruppernas motionsintresse
- Det som inte tar idrott allvarligt bör också ha möjligheter att motionera. Detta kan förverkligas genom att erbjuda mera allmänna turer och t.ex. genom att organisera en knatteliga för barn som spelar ishockey i samma sätt som för dom som spelar fotboll.
- Specialgruppernas möjligheter ska främjas.
- Flickor ska uppmuntras att pröva lagsport. I lagsport nås en större grupp med färre kostnader.
- Det behövs en digital app med vilket man kan söka idrottskompisar som bor i närheten.

Vuxnas motionsintresse
- Vardagsmotion ska främjas genom att marknadsföra motionsbanor samt genom att organisera andra kampanjer som kan motivera folk.
- Vandringsleder och andra friluftsområden ska vara belysta och de ska underhållas även vintertid.
- En likadan stadscykelsystem som i Helsingfors.

Idrott
- Det borde vara möjlig att bättre kunna kombinera idrottskarriär och utbildning (t.ex. genom att förkorta avståndet mellan skolan och träningsanläggningar)
- Idrottsinstitut i Kuppis? Varför inte.
- Existerande idrottsakademiers verksamhet ska tryggas.
- Man ska göra allt för att fylla läktare.

Utbildning

Utan en fungerande och ändamålsenlig utbildningsväg har vår stad och dess näringsliv inte någon bra framtid.

För mig är de viktigaste frågorna gällande utbildning:

Utbildningsmöjligheter som stöder näringslivets samt människornas behov
- Resurser ska delas och samarbetsmöjligheter mellan olika utbildningsenheter klarläggas.
- Möjligheter för diplomingenjörutbildning i Åbo ska utredas.
- Skolornas och arbetsgivarnas samarbete ska intensifieras för att göra övergång till arbetslivet enklare.

Mångsidigare alternativ för förskolepedagogik och grundskolan
- Språkundervisning i förskolorna ska förbättras t.ex. med hjälp av visiterande språkbadslärare och större antal språkbadsgrupper.
- Valfrihet ska garanteras genom att t.ex. öka antal privata aktörer som Steinerskolan.
- Genom bättre samarbete mellan det offentliga sektorn och de privata aktörerna ska det säkerställas att det alltid finns dagvård i närheten.
- Det ska alltid finnas undervisning i närskolan för barn som behöver särskild stöd.

Hjälp för nya åbobor
- Tillgången på finsk- och svenskspråkig utbildning måste säkerställas.
- Nya åbobor ska hjälpas att hitta en ändamålsenlig utbildningsväg.

Gratis förskolepedagogik?
- Möjligheter för staden att erbjuda gratis förskolepedagogik ska utredas.
 

Internationell Åbo

Utan en fungerande och ändamålsenlig internationella kontakter, har vår stad och dess näringsliv inte någon bra framtid.

Staden kan inte göra allt men den måste ha an klar bild hur man kan stöda olika aktörer. Staden ska hjälpa företag att erövra världen.

Exportmarknad är viktig för företag
- I Åbo finns det redan aktörer som erbjuder service i detta område (WTC, Handelskammaren, TurkuSciencePark) men det är alltid möjligt att bättre marknadsföra deras service till företag. 
- Åbos bra företagsklimat ska marknadsföras till globala företag. Åbo är bättre alternativ än Helsingfors, Tammerfors eller Stockholm. (Med tåg från Åbo till Helsingfors på en timme).
- Framgångsrika företagare ska uppmuntras att arbeta som företagsmentor för nya företagare.
- De åtgärder som redan har vidtagits inom internationaliseringen ska evalueras tillsammans med stadens internationella aktörer.
- Det är viktigt för företag att kunna koncentrera sig fullt på sin egen kärnverksamhet. Staden skulle kunna erbjuda en sådan service som möjliggör detta. 

Mer språkundervisning och bättre internationella kunnande
- Språkundervisning för barn ska främjas för att väcka deras intressen för internationella frågor.
- Eleverna ska redan i gymnasiet bekanta sig med företags formella och informella vanor och bruk dvs. företagskultur – även utländska företagskultur.

Det är viktigt för Åbo att utbildade utlänningar stannar i landet
- Språkundervisningen ska genomförs på ett effektivt sätt för att utländska yrkesmän börjar känna sig hemma. 
- Arbetsmöjligheter för utländska studenter ska förbättras för att vi inte förlorar arbetskraft som vi redan har utbildat.

Åbo ska delta i utbildningsexportmarknaden
- Fortbildningsmöjligheter vid Åbo universitet ska främjas för att Åbo universitet kunde skulle vara ett alternativ till andra ansedda universitet i Norden.
- De redan existerande MBA-examen ska marknadsföras bättre.
- Möjligheter att erbjuda eMBA-examen eller annan högskoleundervisning på nätet ska utredas.
- Skräddarskydda skolning för utländska företag ska organiseras i samarbete med Åbo Universitet och Åbo Yrkeshögskola. 

Digitalisering

Vi har redan en stark innovationssektor, som vi måste hålla i gång och främja, t.ex. genom digitaliseringen.

Staden kunde ha en större roll t.ex. på följande områden:

Digital undervisning och digitala undervisningsmedel
- Ny teknik i undervisningen, såsom surfplatta- och mobilbaserad undervisning, ska tas i bruk.
- Olika digitala lösningar för att stöda specialgruppernas undervisning ska tas i bruk.
- Elever och studerande ska aktiveras att utveckla nya undervisningsmetoder.
- Undervisning ska möjliggöras oavsett var man är bosatt.

Bättre tillgången av digital service för stadsbor
- Antal tjänster för elektronisk betalning ska ökas, t.ex. genom att möjliggöra mobilbetalning vid idrottsanläggningar.
- Elektroniska bokningsservice ska vara lättare att använda och olika service ska sammankopplas.
- All stadens service ska vara tillgänglig via ett ställe.
- All data ska vara tillgänglig i nätet med hjälp av Open data.

Lättare kommersialisering av uppfinningar
- Tätare kontakter mellan studerande och näringsliv och investerare ska möjliggöras.
- T.ex. innovationsgrupper för nya idéer ska grundas med hjälp av handelskammaren.

En egen digichef för Åbo?
- Gör alla chefer rätta saker? Det skulle vara viktig i framtiden att någon kämpade för olika aktörers intressen i frågor gällande digitaliseringen.  
- Digichef är inte samma sak som datachef. Digichefen skulle främja internationella frågor samt stadsbors intressen då samhället digitaliseras.

Kontakta mig!

Lomake lähetetty

Tack för att du har tagit kontakt!