Vaalikonevastaukset - Kimmo Kajander
en sv

Tässä joitakin vaalikonevastauksiani Kuntavaaleissa 2017

 

Ylen vaalikone:

1: Täysin eri mieltä 2: Osittain eri mieltä 3: Ei väliä 4: Osittain samaa mieltä 5: Täysin samaa mieltä

 

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

4=Mielestäni pakko on lähes aina huono lähtökohta. Toisaalta peruskoulun päättävä nuori ei välttämättä ole vielä kypsä tekemään oman etunsa mukaista päätöstä, eikä kaikilla ole vanhempia, jotka ajavat heitä eteenpäin. Tämä on vaihe, jossa syrjäytymisen vaara on suuri.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

4=Mielestäni kaikki keinot, joilla ruuhkavuosia elävän perheen tai yksinhuoltajan arkea voidaan helpottaa, on otettava käyttöön. Yksi näistä keinoista on helpottaa työelämään siirtymistä takaamalla sitä haluaville mahdollisimman pieni kynnys lasten päivähoitoon. Erittäin suurituloisten osalta en kuitenkaan pidä täysin perusteltuna leikata Turussa jo entuudestaan varsin kohtuullisia maksuja.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

4=Kasvisruoka on terveellistä ja sen syömisen lisääminen olisi hyvä ja ekologinen vaihtoehto. Vaikka syönkin itse lihaa, tiedostan myös sen, että syömme lihaa enemmän kuin koskaan. En kuitenkaan pidä pakottamisesta, ja siksi suhtaudun hieman varauksella pelkästään kasviksia sisältävän päivän käyttöönottamiseen. Pääasia, että maukkaat ja ravitsevat kasvisruokavaihtoehdot ovat tarjolla kaikille.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

5=Mielestäni kaupungin tärkein tehtävä on mahdollistaa hyvä elämä sen asukkaille. Verovaroillamme rakennettuja toimitiloja on ehdottomasti käytettävä mahdollisimman laajasti meidän kaikkien tarpeisiimme. Kaikenlaista toimeliaisuutta on aina tuettava.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

5=Tunnen useita opettajia, jotka ovat ottaneet kysyttäessä aina selvästi sen kannan, että luokkakokojen kasvu vaarantaa laadukkaan oppimisen ja lasten hyvinvoinnin. Luokkakokoja ei missään nimessä saa enää kasvattaa, vaan niitä tulee pienentää.

6. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

4=Nykyinen kotihoito ei ole riittävää vallitsevilla resursseilla. Kotihoidossa olevat vanhukset ja vanhusten omaishoitajat jäävät käsitykseni mukaan monessa tilanteessa liian yksin, eikä kotihoitajia ole riittävästi laadukkaan hoivan takaamiseksi. Yhteiskunnalla on velvollisuus huolehtia jokaisen ihmisen hyvinvoinnista synnytysalista aina viimeisiin hetkiin saakka.

7. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

2=Sote-uudistuksen tärkeä tavoite on lisätä tehokkuutta sekä parantaa palveluita. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan työvoiman kysyntään jollakin aikavälillä. Toisaalta uudistuksen myötä yksityisen sektorin rooli työnantajana korostuu, eikä työpaikkoja välttämättä menetetä lopullisesti. Tärkeää on kuitenkin se, että ennen kuin uudistuksen käytännön malli ja toteutus on loppuun asti mietitty, on taattava nykyisten työntekijöiden työpaikkojen vakaus ja turva.

8. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

5=Hyvä sijainti toki tehostaa palveluihin pääsyä, mutta Turun kokoisessa kaupungissa, jossa liikenne toimii hyvin, on palveluiden toimivuus selvästi sijaintia tärkeämpää.

9. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

4=Yksityistäminen ei aina tuo toivottua tulosta, mutta pääsääntöisesti katson, että julkisten palveluiden rinnalla yksityistäminen avaa kilpailun, jolla on aina pitkällä tähtäimellä positiivisia vaikutuksia palveluiden laatuun.

10. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

4=Varsinkin mediassa on viime aikoina keskusteltu avohoidon vaaroista sekä potilaille itselleen, että muille. Turvattomuuden tunne on kuitenkin eri kuin todellinen turvattomuus. Tärkeintä on, että päätöstä avohoidosta ei tehdä taloudellisin kriteerein.

11. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

5=Kuntaveroa on ehdottomasti laskettava samassa suhteessa, kuin kunnan tehtävät siirtyvät maakuntahallintomallissa valtion kustannettaviksi, koska samat verot kannetaan jatkossa valtion verotuksella.

12. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

4=Valitusoikeus on tärkeä oikeusturvan ja tasapuolisuuden takaaja, mutta se ei saa hidastaa liikaa kehitystä. Valitusoikeus tulisi olla pääsääntöisesti vain niillä, joiden etuihin kukin hanke todellisuudessa voi vaikuttaa.

13. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

2=Mielestäni yksityisautoilun intressit otetaan nykyään tasapuolisesti huomioon muiden liikennemuotojen sekä muiden intressien kanssa.

14. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

4=Kaupungin tärkeä tehtävä on mahdollistaa elinkeinoelämän hyvinvointi. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että mitä tahansa yritystoimintaa olisi tuettava. Järkevien, muuten yksityisellä rahalla pääomitettujen hankkeiden edistäminen esimerkiksi tonttien hinnoilla on kuitenkin mielestäni perusteltua.

15. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

1=Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että ympäristö ja luonto pysyvät puhtaana ja elinkelpoisena myös muille kuin ihmisille. Yritystoimintaa voidaan kyllä harjoittaa myös ottamalla luonto täysin huomioon. Cleantech voisi kaiken lisäksi olla merkittävä vientiala, joten luontoon käytetty panostus maksaa itsensä kyllä takaisin myös rahallisesti.

16. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

4=Turku on suuri ja kansainvälinen kaupunki, ja tänne mahtuu kyllä kaikenlaisia ihmisiä. Turku on tärkeä keskittymä ja veturi tässäkin asiassa, mutta myös muut kunnat hyötyisivät siitä, jos ne ottaisivat vastaan uusia ihmisiä.

17. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

1=Kirjastolaitos on eräs hienoimmista koko kansaa palvelevista instituutioista, joita Turku asukkailleen tarjoaa. Kirjaston tulee ehdottomasti pysyä jatkossakin ilmaisena.

18. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

1=Kaupungin vuokra-asuntojen ensisijainen tarkoitus on toimia edullisina asumisen vaihtoehtoina kunnan vähävaraisemmille asukkaille. Tulorajat varmistavat asuntojen saatavuuden asuntoja tarvitseville.

19. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

1=Turku on yksi Suomen urheilukeskittymistä. Silti Turussa on selvästi pulaa urheilupaikoista. Turun on panostettava jatkossa enemmän liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseen, koska liikunta on yksi keskeisin hyvinvointia luova tekijä.

20. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

5=Turussa tilanne on jo hyvä tämän kysymyksen suhteen, ja se pitää säilyttää sellaisena jatkossakin.

21. Valtuustoryhmien välinen laaja hallitussopimus tulisi korvata suppeammilla asiakohtaisilla sopimuksilla.

3=Uutena ehdokkaana en voi vielä ottaa varmaa perusteltua kantaa tähän kysymykseen.

22. Turun Seudun Rakennustekniikka pitää myydä, jos sen toimintaa ei saada kannattavaksi.

4=Kaupunki ei voi pidemmän päälle omistaa yhtiöitä, jotka eivät tuota lisäarvoa kokonaisuudelle.

23. Pikaraitiohanke on liian kallis Turulle.

4=Minä uskon siihen, että puhdas luonto on meidän etumme ja ennen kaikkea velvollisuutemme. En kuitenkaan ole varma, onko 1800-luvun teknologia oikea vastaus 2000-luvun Turun kokoisen kaupungin ongelmiin. En ole ehdottomasti raitiotietä vastaan, mutta pohdin, voisiko jokin muu ratkaisu, kuten sähköbussit, tarjota kustannustehokkaamman ja meille kaikille etua tuovan vaihtoehdon. Jos motivaationa on vain kaupunkikuvan kirkastaminen tai pelkkä nostalgia, niin itsetunnon kohottaminen tai historian palauttaminen tällä keinolla ei ole mielestäni tarpeen. Pärjäämme kyllä vertailussa muutenkin.

24.  Turun tulee siirtyä pormestarijärjestelmään.

2=Mielestäni pormestarimalli saattaisi vaarantaa kuntapolitiikan uskottavuuden, koska se loisi maaperää populistisemmalle ja henkilösidonnaisemmalle vaalityölle. Kuten Helsingin osalta näemme, malli toimisi eräänlaisena jatkumona valtakunnan politiikalle. Valtakunnanpoliittinen kilpailu ei kuulu kuntapäätöksenteekoon.

25. Tornitalo näköalatasanteineen soveltuu hyvin Kakolanmäen kulttuurimaisemaan.

4=Turkuun mahtuu monenlaista rakennusta. En ole mikään korkean rakentamisen fani, mutta ehdottomasti Turkuun voisi rakentaa muutaman korkeammankin talon. Meillä ei ole yleisölle avointa näköalapaikkaa, ja siihen esim. Kakolan huipulle nouseva talo tarjoaisi oivan mahdollisuuden uudelle matkailukohteelle. Tällaiset hankkeet ovat hyvä esimerkki siitä, miten yksityisellä rahalla voidaan oikein toteutettuna saada jotakin pientä kivaa meille kaikille. Turun kaunista maisemalinjaa ei tietenkään saa vaarantaa. Talot on suunniteltava ammattitaidolla ja hyvällä silmällä.

26. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

5=Käsitykseni mukaan lähes kaikilla mittareilla tarkastellen suomalaisten hyvinvointi on lisääntynyt.

27. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

1=Olen ehdottomasti demokratian ja neuvottelutien kannattaja. Kuntapolitiikka on puoluerajat ylittävää yhteispeliä.

28. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

5=Kannatan vahvasti yksilöllisyyttä ja avoimuutta. Uteliaisuus on myös itseäni määrittävä luonteenpiirre.

29. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

4=Menestys syntyy kovasta työstä ja kilpailusta, mutta tästäkin huolimatta kaupungin on erityisesti huolehdittava myös niistä, jotka tässä kilpailussa eivät menesty.

30. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

1=Tasa-arvoon on kaikissa tilanteissa pyrittävä. Matkustettuani työni vuoksi paljon maailmalla, voin kaikella varmuudella todeta, että Suomi on jo nyt yksi maailman tasa-arvoisimmista ja yhdenvertaisimmista maista.

 

 

HS vaalikone

1: Täysin eri mieltä 2: Osittain eri mieltä 3: Ei väliä 4: Osittain samaa mieltä 5: Täysin samaa mieltä

 

Turun pitäisi seurata Tampereen esimerkkiä ja valita kaupunginjohtajan sijaan poliittinen johtaja eli pormestari.

2= Mielestäni pormestarimalli saattaisi vaarantaa kuntapolitiikan uskottavuuden, koska se loisi maaperää populistisemmalle ja henkilösidonnaisemmalle vaalityölle. Kuten Helsingin osalta näemme, malli toimisi eräänlaisena jatkumona valtakunnan politiikalle. Valtakunnanpoliittinen kilpailu ei mielestäni kuulu kuntapäätöksentekoon. Kyse on kuntalaisten asioista, ei jonkin yksittäisen puolueen valtakunnallisen kannatuksen pönkittämisestä.

Kakolanmäelle ei saa rakentaa korkeaa tornitaloa.

2=Turkuun mahtuu monenlaista rakennusta. En ole mikään korkean rakentamisen fani, mutta ehdottomasti Turkuun voisi rakentaa muutaman korkeammankin talon. Meillä ei ole yleisölle avointa näköalapaikkaa, ja siihen esim. Kakolan huipulle nouseva talo tarjoaisi oivan mahdollisuuden uudelle matkailukohteelle. Turun kaunista maisemalinjaa ei tietenkään saa vaarantaa. Talot on suunniteltava ammattitaidolla ja hyvällä silmällä.

Turun joukkoliikennettä on kehitettävä mieluummin niin sanotuilla superbusseilla kuin rakentamalla raitiotie.

4=Minä uskon siihen, että puhdas luonto on meidän etumme ja ennen kaikkea velvollisuutemme. En ole ehdottomasti raitiotietä vastaan, mutta pohdin, voisiko jokin muu ratkaisu, kuten sähköbussit, tarjota kustannustehokkaamman ja meille kaikille etua tuovan vaihtoehdon. Jos motivaationa on vain kaupunkikuvan kirkastaminen tai pelkkä nostalgia, niin itsetunnon kohottaminen tai historian palauttaminen tällä keinolla ei ole mielestäni tarpeen. Pärjäämme kyllä vertailussa muutenkin.

Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön Turku Energian pitää irtautua Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, koska yhtiön osuus hankkeesta uhkaa kasvaa.

2=En vastusta ydinvoimaa. Turku energian kannttaa olla mukana taloudellisesti järkevissä hankkeissa.

Turun keskustan vilkasliikenteisimmillä kaduilla tarvitaan nopeusvalvontakameroita.

1=Liikun keskustassa päivittin kävellen tai autolla, enkä ole havainnut ylinopeuden olevan minkäänlainen ongelma.

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

1=Turussa kyllä riittää tonttimaata jolle rakentaa. Turkuun rakennetaan tällä hetkellä ilman pakkolunastuksiakin todella paljon.

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

4=Kuten lakimiehenä tiedän, valitusoikeus on tärkeä oikeusturvan takaaja. Kuitenkin mielestäni valitusoikeus tulisi rajata koskemaan pääsääntöisesti vain niitä, joiden intressiä kukin hanke voi todellisuudessa koskea. Elämämäntapavalittaminen ei edistä kenenkään etua.

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

1=Uskon, että ihmiset haluavat jatkossakin liikkua autoilla. Autojen katuparkkeeraus taas ei ole riittävä keino turvata parkkipaikkojen määrä, ja kaduille on parempaakin käyttöä, esim, pyöräteiden rakentaminen.

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

2=Uskoakseni liikenneturvallisuuden takaamiseksi katujen puhdistaminen on tärkeämpää kuin kävelykatujen. Molemmista pitää tietenkin huolehtia.

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

2=Yksitysautoilun edellytykset ovat jo nyt hyvät, joukkoliikenteessä on edelleen kehittämisen varaa

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

5=Kirjasto on hienoimpia instituutioiota, mitä kaupunkimme meille tuottaa. Mielestäni kirjaston ei tule käyttää resurssejaan muun kuin kirjojen ja vastaavien tuotteiden, kuten videoiden lainaamiseen. Kirjaston tehtävä on jakaa tietoa ja kaunokirjallisuutta."

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

5=Kouluverkkoa ei saa kaventaa, ja luokkakokojen kasvu on pysäytettävä. Jokaisen lapsen on voitava käydä koulua mahdollisimman lähellä kotiaan.

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa

1=Uskon laajasti valinnan vapauteen. Koulu on yksi ihmisen elämän merkittävimmistä asioista. Turussa on hyvä erikoisluokkaverkosto, jota kaikkien on voitava hyödyntää. Vanhempien työssäkäyntisuunta voi myös olla merkittävä kriteeri koulun valinnalle.

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

4=Lähtökohtaisesti varsinkin pienemmille lapsille monipuolinen liikunta on hyvästä. Jako tyttöjen ja poikien liikuntaan ei ole tarpeen. Myöhemmin liikunta tulisi järjesteää lajikohtaisen mielenkiinnon mukaan, ei sukupuolten perusteella. Pääasia, että kaikki liikkuvat paljon!

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

2=Maahanmuuttajalapsi on lapsi siinä missä joku toinenkin lapsi. On toki hyvä, jos uudet asukkaat saadaan jaettua tasaisesti eri puolelle kaupunkia, mutta mielestäni ihmisen taustaan perustuva jaottelu ei ole oikein.

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

5=Olen vahvasti sitä mieltä, että erityisesti sekä lapsen kehitys että vanhemman mahdollisuudet työllistyä tai hoitaa kotona toista pienempää lasta vaativat, että lapsella on mahdollisuus olla päivähoidossa, jos perhe niin tahtoo. Ruuhkavuosia elävällä perheellä on monta murhetta, ja tässä kohdassa kaupunki voi auttaa

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

2=Tiedän, että joillekin perheille ja vanhemmille pitkään kotona vietetty aika varmasti sopii, mutta en silti usko, että on kunnan tehtävä kannustaa pitämään koulutettua työvoimaa kotona.

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

1=Julkisuuden ja yksityisyyden välinen ero on asiassa lopulta aika pieni, enkä ymmärrä yksityisen palveluntuottamisen pelkoa. Samat lääkärit ja osin myös hoitajat työskentelevät vuoroin molemmissa. Palvelun laadun ja saatavuuden tulisi olla tärkein kriteeri, eikä sen, kuka palvelua tuottaa.

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

1=Julkisen ja yksityisen tereydenhuollon tulisi ideaalitilanteessa sote-uudistuksen myötä maksaa suunnilleen yhtä paljon. Asiakasmaksujen poistaminen vain loisi ruuhkaa jo nyt ylikuormitetulle julkiselle koneistolle. Sosiaalisin perustein voidaan toki antaa vähävaraisemmille alennuksia tai jopa kokonaa ilmainen hoito

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

2=Elinvoimainen maaseutu on kyllä kaikkien etu, mutta täysin elinkelvotonta toimintaa ei yksinkertaisesti kannata pitää hengissä vain periaatteen vuoksi.

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

5=En ymmärrä miten seksuaalinen suuntautuminen liittyy kyseisiin asioihin. Lapsen adoptio on toki iso asia, ja sen suhteen on ensisijaisesti ajateltava kussakin tilanteessa kyseisen lapsen etua. Kaikissa väestöryhmissä on varmasti hyviä ja huonoja vanhempia.

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

4=Turku on iso kaupunki, ja meillä on kyllä tilaa ja varaa auttaa hädässä olevia. Turussa tosin on jo vastaanottokeskus, joten kysymys on sikäli hieman epärelevantti.

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

4=Tunnen paljon opettajia, ja heidän yhteinen huolensa tuntuu olevan oppimisympäristön rauhattomuus. Tämä johtuu toki myös ryhmäkokojen kasvusta. En ole spartalaisen kurin puolestapuhuja, mutta lasten mahdollisuus oppia sekä opettajien mahdollisuus opettaa tulee turvata paremmin kuin nykyään.

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

4=Kysymys on vaikea, koska niin monet muutkin asiat vaikuttavat politiikkaan. On kuitenkin myös niin, että ilman kotia ja isänmaata ei olisi mitään syytä edes miettiä politiikkaa. Nämä ovat väistämättä meidän elämämme perusta. Kunnioitan uskonnonvapautta, mutta en pidä uskontoa hyvänä lähteenä politiikan sisällölle. Maailma on täynnä karmivia esimerkkejä siitä. Se on toki tietenkin meidän kulttuurimme yksi pohjaelementti, ja vaikuttaa väkisinkin jollakin tasolla.

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

5=En ymmärrä yksityisten palveluiden pelkoa. Kilpailuasetelma luo positiivisen vireen tuottaa laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua. Se on kaikkien etu. Julkinen puoli voi olla mukana tuottamassa palveluita, mutta ehdoton monopoli sillä tulisi olla vain selvästi vallankäyttöä sisältävissä asioissa, kuten esim. kaavoitus, sekä kaikkein tärkeimmissä palveluissa, kuten turvallisuus, erikoissairaanhoito ja suuret infrastruktuurihankkeet.

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto

2=Veronkorotus ei ole oikea tie, ellei kyse ole aivan täysin välttämättömistä palveluista, kuten turvallisuus tai terveyspalvelut. Meidän on voitava sopeuttaa toimintamme vallitseviin talousolosuhteisiin, ja siksi on tarkkaan arvioitava tarpeellisuutta kunkin palvelun kohdalla. Rahaa ei vain voi nostaa pankkiautomaatista loputtomasti.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

4=Suuret tuloerot eivät ole hyvä asia, koska ne lisäävät epävakautta ja vähentävät yhdenvertaisuutta, mutta mielestäni ahkeruudesta on voitava palkita kunnolla. Ahkerat ja lahjakkaatkin (joka on tietenkin asia, johon yksilöllä ei ole omaa ansiota) ihmiset luovat paljon lisäarvoa meille kaikille. Uskon vahvasti yrittäjyyteen ja sen arvoon yhteiskunnalle. Kovasta työstä on saatava palkinto, muuten kukaan ei kohta enää yritä.

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

4=Suomessa on tällä hetkellä melko raskas verotus, jos otetaan huomioon kaikki mahdolliset verot, verotusluonteiset maksut ja muut vastaavat, erityisesti yrityksiä rasittavat velvollisuudet. Mikäli nykyinen etuus- ja palvelutaso edellyttää kaikkien nykyisten maksujen säilyttämistä, niin silloin meillä ei ikävä kyllä ole varaa niihin kaikkiin. Yrityssektori on saatava tuottamaan ja kasvamaan

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

1=Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että ympäristö ja luonto pysyvät puhtaana ja elinkelpoisena myös muille kuin ihmisille. Nämä kyysmykset ovat vain harvoin todella ristiriidassa. Yritystoimintaa voidaan kyllä harjoittaa myös ottamalla luonto täysin huomioon. Cleantech voisi kaiken lisäksi olla merkittävä vientiala, joten luontoon käytetty panostus maksaa itsensä kyllä takaisin myös rahallisesti.

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

5=Sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että ympäristö ja luonto pysyvät puhtaana ja elinkelpoisena myös muille kuin ihmisille. Yritystoimintaa voidaan kyllä harjoittaa myös ottamalla luonto täysin huomioon. Cleantech voisi kaiken lisäksi olla merkittävä vientiala, joten luontoon käytetty panostus maksaa itsensä kyllä takaisin myös rahallisesti

 


Turkulainen -ei kysymyksiä teknisistä syistä, mutta ainakin osasta vastauksista voinee päätellä mitä mieltä olen ja mistä kyse :)

Turku on kaupunki, jonka keskustan kehittäminen on ollut varsin jumissa jo pitkään. Luonnollisesti lähiöitäkin on jatkuvasti kehitettävä, mutta nyt olisi minusta aika panostaa keskustan kehittämiseen.

Turun keskustassa on jo nyt paljon autottomia alueita. Olen töissä torin kulmalla ja liikun keskustassa jalkaisin päivittäin. Mielestäni tilanne on jo nyt melko hyvä.

Olen varovaisen myönteinen hieman korkeammalle rakentamiselle. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua naapurikiinteistöjen omistajien etua loukkaamalla.

Ns. Grynderit ovat tärkeä osa Turun kehittämistä. Ilman heitä ei taloja rakennettaisi eikä kaupunki voisi kasvaa. Turussa on kuitenkin paljon esimerkkejä siitä, että tarkoitukseen sopimattomaan paikkaan suunnitellaan kerrostalorakentamista. Tämä kärjistyy erityisesti silloin, kun puutaloalueen viereen suunnitellaan täysin muuhun maisemaan sopimatonta yksittäistä korkeaa rakentamista.

Mielestäni ei ole kaupungin rooli sekaantua asuntojen vuokramarkkinoihin nykyistä enempää. Kaupungin omistama TVT Asunnot on jo nyt ehkä hieman liiankin hallitseva toimija kaupungissa.

Minä uskon siihen, että puhdas luonto on meidän etumme ja ennen kaikkea velvollisuutemme. En kuitenkaan ole varma, onko 1800-luvun teknologia oikea vastaus 2000-luvun Turun kokoisen kaupungin liikenneongelmiin. En ole ehdottomasti raitiotietä vastaan, mutta pohdin, voisiko jokin muu ratkaisu, kuten sähköbussit, tarjota kustannustehokkaamman ja meille kaikille etua tuovan vaihtoehdon. Jos motivaationa on vain kaupunkikuvan kirkastaminen tai pelkkä nostalgia, niin itsetunnon kohottaminen tai historian palauttaminen tällä keinolla ei ole mielestäni tarpeen. Pärjäämme kyllä vertailussa muutenkin.

Joidenkin mielestä se on turha, joidenkin mielestä se tappaa torikaupan, joidenkin mielestä se on liian kallis, ja jotkut eivät vain pidä hankkeen takana olevista tahoista. Minä olen sitä mieltä, että toriparkki on vain yksi kerrostalohanke muiden joukossa, kerrokset vain rakennetaan eri suuntaan kuin normaalisti. Kyseessä ei siis ole mikään maailmanlopun hanke. Tori kaipaa kipeästi ehostusta, eikä parkkitilakaan olisi pahitteeksi keskustan vetovoiman parantamiseksi. Mikäli rakentamisen kulut maksaa joku muu kuin kaupunki eli veronmaksajat, niin antaa palaa vaan.

Minulla ei ole tietoa tästä asiasta.

On erittäin tärkeää, että yhteiskunta tukee kaikin mahdollisin keinoin ihmisten työllistymistä ja työelämään siirtymistä. Kaikki mahdolliset hidasteet ja kustannukset sen tieltä on raivattava pois. Päivähoito-oikeuden rajoittaminen tai maksujen lisääminen jo muutenkin hankalassa asemassa oleville olisi yksi tällainen hidaste. Myös lapsen etu on huomioitava. Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus viettää aikaa muiden lasten kanssa.

Olen sitä mieltä, että päivähoidon tulisi maksaa mahdollisimman vähän. Kokonaiskustannus on kuitenkin tärkein, eikä se, kutsutaanko päivähoitoa osittain maksuttomaksi.

Koulujen ryhmäkoot ovat opettajatutuiltani saamani tiedon mukaan koko ajan kasvaneet. Ryhmäkokoja olisi pienennettävä.

Kaupungin on ehdottomasti tarjottava perhetaustasta huolimatta kaikille lapsille ja nuorille järkevää ja edullista puuhaa.

Uimahallien tulisi palvella kaikkia tasapuolisesti.

Turusta puuttuu historiallinen museo. Turun linna on toki hieno kokonaisuus, mutta se ei ole varsinainen Turun historian museo, vaan enemmänkin vain erään historiallisen kohteen yhteyteen rakennettu näyttely.

Mielestäni pormestarimalli vaarantaisi päätöksenteon uskottavuuden, koska se tekisi kaupungin tärkeimmästä virasta populistisemman ja poliittisemman.

Suora kansanvaali tekisi kaupungin tärkeimmästä virasta populistisemman ja poliittisemman. Osaaminen ja jatkuvuus on tärkeämpää kuin lyhyen tähtäimen kannatuksen maksimointi.

Lakia pitää noudattaa, emmekä voi kannustaa laittomasti maassa olevia pysymään maassa, mutta me emme voi myöskään jättää ketään heitteille.

Työttömyysturva ei ole ongelma, vaan se, että vain osittain työllistyminen ei ole kannattavaa. Turvan tulisi skaalautua siten, että työn vastaanottaminen kannattaisi kaikissa tilanteissa.

Pitkällä tähtäimellä yhteiskunta voi maksaa vain niistä palveluista, joihin sillä on varaa. Veronkorotus olisi vain tekohengitystä. Suomessa on jo nyt melko korkea verotus, eikä Turunkaan veroprosentti ole matalimmasta päästä.

Minä uskon siihen, että puhdas luonto on meidän etumme ja ennen kaikkea velvollisuutemme. Me emme voi asettaa taloudellista hyötyä puhtaan luonnon edelle.

 

 

 

Lue myös

05.04. 2017

Vaalikonevastaukset

05.04. 2017

Sohvaperuna kuorii ehdokkaan 248 - katso haastattelu!

03.04. 2017

Kuntapolitiikan Konkari-Hartialan ja Keltanokka-Kajanderin kohtaaminen

01.04. 2017

Kimmo haastattelee entistä opettajaansa opetusympäristön tilasta

27.03. 2017

Suomen Asianajajaliiton PJ:n haastattelu

23.03. 2017

Valaistusta Halisten lenkille, kiitos!

21.03. 2017

Erityislapsi vai erityinen lapsi?

19.03. 2017

Ikuisuuskysymykset video!

16.03. 2017

Vaaliteemojani

14.03. 2017

Kimmo haastattelee Kalle Sahlstedtia Turun liikuntamahdollisuuksista

08.03. 2017

Naisen paikka ei ole kotona

07.03. 2017

Hei! Mun nimi on Kimmo!

02.03. 2017

Vaalityön kuplassa kirkastuu ajatus perheiden ja yritysten arvosta

25.02. 2017

"Ekaa kertaa liivit päällä"

19.02. 2017

New Broiler in Town

19.02. 2017

Mielipidekirjoitukseni Turkulaisessa 16.2.2017: Valinnan vapaus ei ole yhdenvertaisuuden vastakohta

Ota Yhteyttä!

Lomake lähetetty

Kiitos yhteydenotosta, mikäli asianne kaipaa vastausta, otan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.